Aktywna sprzedaż

Generowanie przewidywalnego przychodu hotelu, optymalnymi kanałami dystrybucji wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne.

Best essay writing service: https://instantwritings.com/. Our paper writers ready to help you. We are – professional essay service in USA.

1Zwi?kszymy sprzeda? pokoi hotelowych.

Dajemy na to gwarancj?.

 

SPRZEDA? BEZPO?REDNIA

Kana?y bezpo?rednie posiadaj? najwi?kszy potencja? przychodowy. Pozwalaj? na stworzenie trwa?ej i lojalnej relacji biznesowej z go?ciem.

 

STRONA WWW & PLATFORMY REZERWACYJNE

Internet jest podstaw? wsp??czesnej promocji i dystrybucji us?ug hotelowych. Dlatego istotna jest optymalizacja wszystkich jego kana??w.

 

KORPORACYJNA

Segment biznesowy oraz MICE to sta?y, bezpieczny i prognozowany przych?d hotelu. Powinien wi?c by? istotnym elementem strategii sprzeda?y.

Realne efekty

Zajmiemy si? wszystkimi dzia?aniami sprzeda?owymi hotelu, aktywnie dzia?aj?c wed?ug planu, bior?c odpowiedzialno?? za jego pozytywny wynik.

  • Polityka cenowa

  • Revenue Management

  • Rozmowy handlowe

  • Sprzeda? wydarze?

  • Umowy korporacyjne

  • Dystrybucja internetowa

  • Automatyzacja sprzeda?y

  • Cele i plany sprzeda?owe

Jak mo?emy pom?c?

 

Skontaktuj si? z nami aby bli?ej pozna? rozwi?zania, kt?re pomog? Twojemu hotelowi w dalszym rozwoju!